Beste lezer,

Informatie- en communicatiestromen zijn fundamentele onderdelen voor interactie. De wisselwerking tussen de stromen is tevens leidraad voor een succesvolle samenwerking. De dynamische vastgoedmarkt in de huidige economie vraagt om samenwerking tussen verschillende partijen. Om gezamenlijk succes te behalen, dient overeenstemming te zijn over het doel en de gekozen richting, tevens is een wederzijds begrip vanuit de betrokken partijen nodig. In de vastgoedwereld is het van belang dat er wordt ingespeeld op marktontwikkelingen en dat trends worden gevolgd, lettende op de behoeften van de eindgebruiker of klant. Interactie staat hierbij dus centraal.

Voor u ligt een toepassing op dit thema. De afgelopen drie nummers heeft de redactie gezocht naar interessante onderwerpen en auteurs om het SERVICE Magazine te vullen. Het doel van het uitbrengen van deze edities is het bewerkstelligen van kennisoverdracht, wat bovendien een goed voorbeeld is van interactie. Al 21 jaargangen lang wordt een brug geslagen tussen theorie, voortvloeiend uit de universiteit, en de praktijk, het bedrijfsleven. De interactie belicht verscheidene aspecten uit beide werelden en is bovendien leerzaam voor alle partijen.

Naast de artikelen gerelateerd aan het thema Interactie, bevat deze editie van het SERVICE Magazine artikelen met actuele onderwerpen als de veranderingen in de zorg met gevolgen voor het vastgoed. Thomas Verheijen en Alexander Brand gaan in op de mogelijkheden voor het zorgvastgoed ten gevolge van onder andere het scheiden van wonen en zorg. Barry Hol kaart in zijn artikel de kansen van het fenomeen crowdfunding in de vastgoedsector aan. Dit concept heeft ook een aantal risicovolle aspecten welke in dit artikel toegelicht worden.

De derde editie van het SERVICE Magazine betekent de laatste van dit bestuursjaar. Aan ons als redactie de taak om het stokje door te geven aan een volgende redactie. Uiteraard wil ik de redactie van deze jaargang bedanken voor de onvermoeide inzet bij de drie edities. Daarnaast bedank ik de auteurs, de stichting van het SERVICE Magazine, de Raad van Advies, de lay-outspecialist, de sponsoren en alle andere partijen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het SERVICE Magazine. Tot slot wil ik u, als lezer, bedanken. Zonder u was er geen publiek en geen magazine. Ik wens u, voor de laatste maal namens de huidige redactie, veel leesplezier toe voor nu en de komende edities.

 

Nena Rood

Nena Rood

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2013-2014