Geachte lezer,

Enige mate van leegstand – welbekend als frictieleegstand – is gezond om dynamiek in de vastgoedmarkt te behouden. De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben er echter voor gezorgd dat deze gezonde waarden ruimschoots overschreden zijn. Hierbij spant de kantorensector de kroon met een huidig leegstandspercentage van nabij veertien procent, waar waarden van vier tot acht procent als gezond beschouwd worden. Alleen daarom al reden genoeg om het thema van deze editie van het SERVICE Magazine te wijden aan ‘leegstand’. Dat dit onderwerp vandaag de dag van grote betekenis is, blijkt niet alleen uit de actualiteit. Het grote animo van partijen dat heeft uitgesproken een inhoudelijke bijdrage te willen leveren aan deze editie bevestigde dit gegeven. Verschillende professionals beargumenteren hun visie, oplossingsrichtingen en/of creatieve omgang betreffende leegstaand vastgoed in het themagedeelte.

Naast onderwerpen gerelateerd aan het thema leegstand, bevat dit magazine artikelen die andere actuele onderwerpen belichten, met soms interessante raakvlakken. Zo gaan Reinout Wibier en Lawrence Longue in hun artikel in op de welbekende ‘Bubble and Burst’; enerzijds vanuit juridisch perspectief en anderzijds vanuit een wereldwijde benadering van Real Estate Investment Trusts.

Dit is het derde en daarmee het laatste magazine van dit bestuursjaar, dat dus met de huidige redactiesamenstelling is bewerkstelligd. Het klinkt wellicht cliché om tijdens dit schrijven terug te kijken naar het afgelopen redactie- en bestuursjaar, toch geeft dit jaar een overschot aan redenen dit te doen. Er zijn namelijk grote stappen gezet in zowel het bestuur van studievereniging SERVICE als de redactie van SERVICE Magazine. Te beginnen bij het grote aantal nieuwe relaties die mede dankzij een proactieve acquisitiecommissie tot stand zijn gekomen en de omvangrijke ledenomgeving die aanzienlijk gegroeid is en bovendien efficiënter wordt beheerd. Hiermee is het bereik van het magazine vergroot. Daarnaast is SERVICE dit jaar bezig geweest met het organiseren van verschillende activiteiten zoals twee drukbezochte SERVICE Symposia. Wij zijn er bovendien van overtuigd dat we de stijging in kwaliteit, die het SERVICE Magazine reeds enkele jaren doormaakt, hebben kunnen doorzetten. Wij hopen dat u dit ook zo heeft ervaren. Ik ben de auteurs, redactieleden, de stichting van SERVICE Magazine, de lay-out specialiste(n) en andere meewerkende partijen dan ook meer dan dankbaar voor hun bijdrage aan een zeer geslaagde negentiende jaargang van SERVICE Magazine.

Ondanks de gedegen basis die in de voorgaande jaren is gelegd, hebben de redactie en ik het tot stand laten komen van het SERVICE Magazine voortdurend als uitdaging beschouwd. Aan het komende bestuur en de redactie de taak dit voort te zetten. Ik wens hen alle succes en plezier toe in en het komende jaar; het vierde lustrumjaar. Tot slot richt ik me tot u als lezer en wens ik u veel leesplezier toe voor nu en alle komende edities.

 

Tim op Heij

Tim Op Heij

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2011 – 2012