Eén jaar in de praktijk

Editie: 22.2 - De Zuidas

Gepubliceerd op: 08 oktober 2015


Afstuderen in het voorjaar van 2013 bleek arbeidsmarkttechnisch niet de meest gunstige periode. De banen waren schaars en de bedrijven konden kiezen uit een overvloed aan sollicitanten, veelal ‘starters’, met een aantal jaar werkervaring. Na verschillende sollicitatiegesprekken, een aantal vakanties en kortstondige opdrachten (naar aanleiding van mijn afstudeeronderzoek) kwam ik uit bij de vacature van junior adviseur geïntegreerde contracten bij Grontmij. Grontmij, een advies-en ingenieursbureau met zo’n 1.800 werknemers in Nederland en wereldwijd zo’n 7.500 werknemers, dat werd een match!

Terugblik
Maar eerst nog even terug. In 2006 ben ik begonnen aan de bachelor Bouwkunde met, zoals zo velen, de gedachte om architect te worden. Al snel kwam ik erachter dat het proces van een bouwproject mij veel meer interesseerde. Tijdens het bachelor eindproject, het befaamde ‘Multi-project’, had ieder lid van het projectteam een verschillende rol. Het project intrigeerde me vooral door de verschillende perspectieven van waaruit gedacht werd. Hoe mooi zou het zijn om zo’n proces van begin tot einde te doorlopen?

Tijdens de periode van solliciteren had ik deze vraag constant in mijn achterhoofd. Wat is uiteindelijk de rode draad door elk project? En wat geeft houvast bij het doorlopen van het bouwproces? Dat is het contract. In mijn studietijd heb ik een aantal bouwrechtvakken gevolgd waardoor ik kennis heb gemaakt met de algemene rechtsbeginselen, verschillende soorten contractvormen en de aanbestedingswet.

Het uitbreiden van deze kennis en toepassen in projecten, dat leek mij een mooie uitdaging. Als adviseur tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, op het snijvlak van proces en techniek.

Grontmij
Advies- en ingenieursbureau Grontmij is van oudsher ontstaan als bedrijf dat boeren hielp bij het ontginnen van gronden; het begaanbaar maken van grond ten behoeve van landbouw en als bescherming tegen wateroverlast. In 1915 is Grontmij N.V. opgericht, vandaar dat dit jaar in het teken staat van ons 100-jarig bestaan. Ondertussen is Grontmij uitgegroeid tot het derde grootste ingenieursbureau van Europa met 120 kantoren in verschillende landen in Europa en 2 kantoren buiten Europa.

Grontmij is opgedeeld in vier divisies: Water & Energie, Transport & Mobiliteit, Bouw & Vastgoed en Stad & Milieu. Daarmee zijn wij als bedrijf prominent aanwezig in de gebouwde omgeving van Nederland. Om de woorden van mijn divisiedirecteur (Stad & Milieu), Paul ten Kroode, te gebruiken: ‘Aan elke vierkante meter in Nederland heeft Grontmij, gedurende haar bestaan, ondertussen een bijdrage geleverd aan de verbetering van onze leefomgeving’.

Werkzaamheden
Dat wat betreft ons bedrijf. Ik denk namelijk dat de lezer van dit blad vooral benieuwd is naar mijn werkzaamheden. Binnen Grontmij geef ik advies op het gebied van geïntegreerde contracten, de contractvormen waarbij opdrachtgevers de risico’s binnen projecten willen leggen bij de partijen die deze het beste kunnen beheersen. Denk hierbij aan D&C-, E&C- en DBM(FO)-contracten.

Ik ben werkzaam binnen de divisie Stad & Milieu die zich bezig houdt met multidisciplinaire projecten in de stedelijke omgeving: openbare ruimte, ondergrondse infrastructuur (ICT-infrastructuur, riolering, kabels en leidingen), bovengrondse infrastructuur (wegen, kunstwerken, spoor) en waterveiligheid (waterkeringen, afwateringsystemen). Binnen mijn huidige werkzaamheden komt vastgoed nauwelijks aan bod.

Het is voornamelijk het (bouw)proces wat mij bezighoudt en nu zijn dat voornamelijk projecten in de grond-, weg- en waterbouw.

Dagelijkse werkzaamheden
Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn ontzettend divers. Zoals ik al eerder aangaf is het contract de rode draad door elk project, vandaar dat ik in alle bouwfases werkzaam ben. Een greep uit mijn werkzaamheden zal ik omschrijven aan de hand van het chronologisch doornemen van het bouwproces:

  • Initiatief: hierin adviseren wij de opdrachtgever welke contractvorm het beste past bij het project dat de opdrachtgever voor ogen heeft.
  • Contractvorming: wanneer de keuze voor een bepaalde contractvorm genomen is zal het contract opgesteld worden. Vaak wordt Grontmij ingehuurd door een opdrachtgever om een (voor)ontwerp uit te werken en een contract op te stellen om dat vervolgens op de markt te brengen. Allereerst worden bij alle betrokken stakeholders eisen en wensen opgehaald, wat leidt tot een klanteisspecificatie (KES). Deze klanteisen vormen de eerste input voor het contract. Daarnaast vormen het ontwerp, eisen uit normen en richtlijnen en overige technische eisen input voor het contract. Deze eisen haal ik veelal op bij de verschillende technische experts binnen Grontmij en structureer ik volgens de systematiek van Systems Engineering. Dit houdt in dat je uitgaat van een ‘syteem’ waarin je de eisen uit het contract koppelt aan objecten en werkpakketten. De technische eisen worden gekoppeld aan objecten (een weg, een brug etc.) en proceseisen worden gekoppeld aan werkpakketten (contractmanagement, vergunningenmanagement etc.). Vanuit deze structuur houd je het overzicht of je contract volledig ‘dekkend’ is. Bij deze werkzaamheden ben ik dus veelal de spin in het web en heb ik veel afstemming met al deze stakeholders om te komen tot een gedegen contract.
  • Aanbesteding: wanneer het contract eenmaal op de markt wordt gezet door de opdrachtgever, begeleiden wij ook veelal dit proces. Dit houdt in dat wij adviseren over de EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving), het aanbestedingsproces begeleiden en de uiteindelijke gunning coördineren. Op basis van de EMVI-criteria wordt de kwaliteit van de inschrijving beoordeeld die naast de prijs een belangrijke rol speelt bij de beoordeling van de inschrijvingen.
  • Uitvoering/Beheer en Onderhoud: wanneer vervolgens het werk gegund is aan een opdrachtnemer, voeren wij ook veelal het contractmanagement uit voor de opdrachtgever. Dit houdt in dat we op basis van risico’s de contractdocumenten van de opdrachtnemer controleren, audits houden op zijn kwaliteitsmanagement en processen en de discussie voeren met de opdrachtnemer over eventuele wijzigingen ten opzichte van het contract. Tevens beschikken wij over voldoende technische experts die kunnen assisteren wanneer we op een specifiek risicovol technisch onderdeel van het project willen toetsen.

Kant1

Afbeelding 1 Spieringbrug te muiden
Bron: Rijkswaterstaat

Projecten
Het bovenstaande geeft een goede indruk van de diversiteit van mijn werkzaamheden. Deze werkzaamheden voer ik uit in diverse projecten in diverse rollen, zowel aan opdrachtgevers- als aan opdrachtnemerskant.

In de contractvormingsfase ben ik voor het project HOV in ’t Gooi in opdracht van de provincie Noord-Holland en ProRail werkzaam geweest bij de begeleiding van het maken van het voorontwerp en contract voor een HOV-verbinding (hoogwaardig openbaar vervoer verbinding) tussen Huizen en Hilversum. Hierbij heb ik algemene werkzaamheden uitgevoerd binnen het projectmanagement: bewaken van ons budget, opstellen van planningen en het voeren van discussies met de opdrachtgever over wijzigingen ten opzichte van ons contract. Daarnaast hield ik me bezig met het opstellen van het contract voor de HOV-verbinding. Hierbij haalde ik de klanteisen op bij alle stakeholders en de technische eisen bij onze technische experts. Vervolgens verwerkte ik dit met collega’s gestructureerd in het contract door middel van Systems Engineering.

In de uitvoeringsfase heb ik ondertussen zowel aan opdrachtgeverskant als aan opdrachtnemerskant ervaring opgedaan. Aan de opdrachtnemerskant ben ik werkzaam als risicomanager voor een aannemerscombinatie bij het project Spieringbrug in Muiden. Dit project is een raakvlakproject van het enorme infrastructurele project voor de weguitbreiding Schiphol – Almere – Amsterdam van Rijkswaterstaat. Als risicomanager ben ik verantwoordelijk voor het beheer van ons risicodossier, bespreek en actualiseer ik met de verschillende onderaannemers ons risicodossier en overleg ik dit met de opdrachtgever (Provincie Noord-Holland en Gemeente Muiden). Op basis van onze risico’s en zijn risico’s bepaalt de opdrachtgever weer op welke onderdelen hij onze werkzaamheden en processen gaat toetsen. Een belangrijke taak dus om volledig en actueel te zijn.

Aan de opdrachtgeverskant ben ik werkzaam als toetser namens het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard binnen het project Dijkversterking Krimpen aan de IJssel. Hierbij voeren wij toetsen uit op het werk van de aannemer, waarbij ik voornamelijk procestoetsen uitvoer. Dit houdt in dat we op basis van het contract en het projectmanagementplan van de aannemer toetsen of hij zijn processen zo heeft ingericht zoals volgens zijn inschrijving, projectmanagementplan en contract verplicht is. Dit zijn toetsen op bijvoorbeeld risicomanagement, planningsmanagement en het ontwerpproces.

Afsluitend
Op dit moment krijg ik voldoende kansen om me in de volledige breedte van het bouwproces te ontwikkelen. Dat vind ik dan ook een mooie kans die ik met beide handen aanpak! Op termijn zal ik me wel meer ontwikkelen richting een bepaald expertise, mijn voorkeur ligt op dit moment bij de richting van contractmanager. Maar binnen Grontmij en binnen de bouwsector zijn er voldoende uitdagingen en ontwikkelingen die ervoor zorgen dat ik alle mogelijkheden graag open houd.

Afsluitend hoop ik dat mijn artikel studenten in laat zien hoe breed onze master Real Estate Management and Development is en dat de opgedane kennis over het bouwproces, projectmanagement en de ontwikkelde analytische vaardigheden je de mogelijkheid biedt om je in de totale breedte van de bouwsector in te zetten.

Mail de redactie