Introductie thema – De vijf prominente ontwikkelingen in de vastgoedsector

Editie: 25.3 The Big Five

Published on: 06 juni 2018

De afgelopen 25 jaar heeft de vastgoedmarkt, ondanks haar conservatieve karakter, een groot aantal ontwikkelingen doorgemaakt. In deze editie van SERVICE Magazine worden vijf van deze trends en ontwikkelingen uitgelicht. Zo zal beargumenteerd worden wat dataverzameling zal betekenen in onze toekomstige stad en leefomgeving, hoe de retailmarkt en logistieke sector zich zullen ontwikkelen met de opkomst van e-commerce en waarom de duurzaamheidstrend steeds belangrijker wordt in de vastgoedsector. Daarnaast worden verschillende investeringsstrategieën besproken en zal het steeds belangrijkere begrip ‘Quality of Life’ aan bod komen.


Een eerste trend is de prominentere rol van slimme stedelijke omgevingen. Slimme steden zijn steden die duurzamer, comfortabeler en efficiënter zijn en gebruik maken van data om dat te bereiken. Ondanks valkuilen van een slimme of digitale stad, zoals het gebrek aan samenwerkingsverbanden, het risico van een digitale kloof tussen mens en stad en de mogelijke privacyschending (FD, 2017), verwacht de Heer Wesselink dat technologisering het ‘nieuwe normaal’ zal worden in de stedenbouw. Hij beschrijft in zijn artikel zes principes die het stedenbouwkundige beroep intensief veranderen. Hieraan voorafgaand lichten de Heren van der Ven en Teeseling toe hoe digitale oplossingen binnen Schiphol Group waarde kunnen creëren voor de Nederlandse samenleving en economie en hoe de gewenste kwaliteit behouden kan worden.

Daarnaast zijn de retail en logistieke sector de afgelopen jaren exponentieel gegroeid door de opkomst van e-commerce. Ook de komende jaren zal deze groei zich voortzetten en zullen de sectoren zich ontwikkelen door onder andere nieuwe stedelijke distributieconcepten en een diverser aanbod aan retail (Vastgoedjournaal, 2018).
De heren van der Weerd, van Tellingen en van Leusden zullen binnen dit thema de online supermarktomzet beschrijven. Het betreft hetzelfde onderwerp als het artikel van één jaar terug, al zal er in dit artikel een heel ander geluid worden gegeven wat betreft de online supermarkt. Anderzijds zullen de heren van Kuijk en Lokerse, werkzaam bij Groenewout, de invloed vane-commerce op logistiek vastgoed toelichten.

De derde ontwikkeling is de duurzaamheidstrend, die een steeds grotere invloed heeft op de vastgoedsector. Volgens de Heer van der Weg, algemeen directeur van adviesbedrijf Credion (Vastgoedjournaal, 2018), loont het om deel te nemen aan duurzame projecten, omdat het eenvoudig is om extra financiering te krijgen. Hij beargumenteert dat de C-label verplichting vooralsnog geen beperking vormt voor het aanvragen van financieringen. De Heer Niessink beargumenteert in zijn artikel dat de klimaatdoelstellingen van de overheid niet behaald zullen worden met C-label gebouwen, maar dat de labelverplichting het proces naar klimaatneutrale gebouwen in 2050 wel zal versnellen.

Een andere trend zijn de mogelijke veranderingen in investeringsstrategieën. Vastgoed heeft als kenmerk dat het een lange ontwikkelingstijd en gebruikstijd heeft, maar de vraag is of dit nog wel past in de tijdsgeest van snelle technologische en maatschappelijke ontwikkeling. De Heer Bischop beschrijft daarom een alternatieve strategie: ‘Build to Core’, waarbij men op termijn belegd in core vastgoed in stedelijke, toekomstbestendige gebieden met een stabiel rendement. Daarnaast lichten Mevrouw van Rijn, Vossen en Hermans in hun artikel een methode toe die de toekomstwaarde van vastgoed uitdrukt aan de hand van adaptief vermogen, financieel rendement en duurzaamheid.

Het laatste thema is Quality of Life, dat de laatste decennia in toenemende mate een rol heeft ingenomen in de vastgoedwereld (RLI, 2014). In een meer gebruikersgerichte vastgoedmarkt is de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving belangrijker geworden (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2015). Bovenop het feit dat de gebouwde omgeving moet dienen ter bescherming en onderdak, moet ze nu ook de levenskwaliteit van gebruikers verhogen. Volgens de Heer van der Maas speelt stedelijke gemengdheid een rol in het creëren van een levenskwaliteit verhogende stad. In zijn artikel beschrijft hij hoe we tot deze stedelijke gemengdheid kunnen komen. Hij loopt daarbij eerst door de geschiedenis van stedelijke ontwikkeling en reikt daarna handvatten aan die gebruikt kunnen worden voor de eenentwintigste eeuwse stedelijke ontwikkeling. Tenslotte zal de Heer de Zeeuw de omgevingskwaliteit in relatie tot gebiedsontwikkeling benadrukken. Allereerst wordt het begrip ‘omgevingskwaliteit’ afgebakend, waarna de relevante deelaspecten en de relatie met proces besproken worden.

Concluderend, de vijf genoemde thema’s spelen samen een prominente rol in de vastgoedsector in Nederland. De integratie van deze thema’s en de continue ontwikkeling binnen de sector leiden tot een duurzame, toekomstbestendige gebouwde omgeving waarin de leefkwaliteit hoog is.

Bronnenvermelding
Ministerie van Binnenlandse Zaken. (2015). Interactie tussen Quality of Place & Quality of Life.

Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. (2014). Kwaliteit zonder groei. Over de toekomst van de leefomgeving. Den Haag: RLI.

Vastgoedjournaal. (2018, 12 maart). De vier grote trends die de huidige vastgoedmarkt bepalen. Geraadpleegd op 29 april 2018, van https://vastgoedjournaal.nl/news/35112/de-vier-grote-trends-die-de-huidige-vastgoedmarkt-bepalen

Vastgoedjournaal. (2018). Booming Logistiek Vastgoed. Geraadpleegd op 29 april 2018, van https://vastgoedjournaal.nl/vastgoedkalender/307/booming-logistiek-vastgoed

Zeemeijer, I. (2017, 13 oktober). ‘Slimme stad’ is niet in één dag gebouwd. FD. Geraadpleegd van https://fd.nl/morgen/1218244/slimme-stad-is-niet-in-een-dag-gebouwd

Mail the editors