MINDER VEE, MEER RUIMTE – Een interview met André Kuipers

Editie: 31

Published on: 29 november 2023

[ENGLISH BELOW]


© Jaime Korbee / www.co-creator.nu

Op 17 oktober 2023 nam de redactie van het SERVICE Magazine een interview af met astronaut André Kuipers, na Wubbo Ockels de enige Nederlandse ruimtevaarder. André Kuipers tracht met zijn perspectief vanuit de ruimte op onze kwetsbare planeet wereldproblemen aan te kaarten en daarmee een verandering in gang te zetten op weg naar een bestaan in evenwicht met onze planeet. Zo ook nu met de lancering van NL MOONSHOTS ‘24, een uitdaging aan studenten uit het mbo, hbo en het wetenschappelijk onderwijs om groots en grenzeloos te denken over onze toekomst. Een aantal van de waanzinnige ideeën zal worden gepresenteerd op het jaarcongres van de Association of Space Explorers dat in oktober 2024 in Nederland plaatsvindt. Ruim honderd internationale astronauten zetten zich in bij de totstandkoming van creaties die ons, maar ook de generaties na ons, meer in balans moeten brengen met de natuur. Hoe kan de vastgoedsector hieraan bijdragen?  Kan André Kuipers ons leren omgaan met tekorten, maar ook met kansen op het gebied van vastgoed met hulp van het ruimtevaartwetenschappelijk  instrumentarium?

 

Eerder dit jaar gaf Kuipers een lezing op de PROVADA, waar het gebruik van satellietbeelden in de vastgoedsector centraal stond. Dit gebruik van ruimtevaart in de vorm van satellietbeelden om vastgoedontwikkeling te sturen is geen nieuwbakken idee. Bovendien pleit Kuipers voor intensiever gebruik van de middelen die de ruimtevaartwetenschap de laatste decennia heeft voortgebracht, ook zeker met de problemen rond het klimaat die de laatste jaren almaar nijpender worden. “Op satellietbeelden zien we bijvoorbeeld dat Nederland aan het zakken is, en dat terwijl de zeespiegel stijgt. Dit is mede het gevolg van het inpolderen. Als gevolg hiervan zien we op de satellietbeelden een hoop verzilting ontstaan, wat een negatieve invloed heeft op aangrenzende landbouwgrond. Dat zijn aardige uitdagingen.” Satellietbeelden die verzakkingen en verschuivingen tot op de millimeter kunnen meten zijn een welkom middel om een betere vastgoedplanning en –indeling tot stand te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar Groningen waar, door jaren aan gas- en zoutwinning, de bebouwde wereld ontzettend lijdt onder schade als gevolg van verzakkingen. Een goed voorbeeld van het grotere probleem, aldus Kuipers; “We zijn slim bezig met ons land, zeker in de bouwsector…”

 

De bevolking van Groningen heeft haar stem in het afgelopen decennium in toenemende mate laten horen, door middel van grote protestacties met kabinetsbemiddelingen en inspraak van de gedupeerde bewoners tot gevolg (Keukenkamp, 2022). Toch zullen de Groningers met redelijke nervositeit hebben toegeleefd naar de verkiezingen, vervroegd door de val van het kabinet van Rutte-IV. Wordt er op dezelfde voet verder gegaan of komt er een nieuw plan op tafel? “Huizenbouw is in ons land vooral een politiek verhaal, met name de keuze waar nieuwe huizen worden gebouwd en de wijze waarop. Maken oude wijken plaats voor hoogbouw? Wat doen we met leegstaande kantoorpanden? Er zijn veel keuzes te maken. Daarom is de komende periode ontzettend belangrijk bij het vaststellen van een landelijk plan van aanpak op het gebied van duurzaamheid en klimaat en daarbij: wat voor rol de vastgoedplanning daarin zal spelen.” Kuipers is duidelijk: “In mijn ideale toekomst hebben we geen intensieve veeteelt meer, krijgen we verticale landbouw en geven we daarmee land terug aan de natuur.” Een redelijk radicale koersverandering, ook zeker op het gebied van vastgoed en daarmee ietwat onrealistisch op de korte termijn. “We hebben dan ook genoeg ruimte voor huizen, maar goed, het is een beetje utopisch”, geeft Kuipers toe.

 

Veel Nederlanders zullen denken dat het opdoeken van de veestapel funest zal zijn voor de nationale economie, maar verschillende bronnen schatten de bruto toegevoegde waarde van het agrocomplex op 6.4%, akkerbouw incluis (CBS, 2020). De handel en industrie leveren Nederland een veelvoud aan inkomsten op, met de internationale hubs Schiphol en de haven van Rotterdam als speerpunten (CBS, 2021). “Dit zijn de frontlopers waarop Nederland economisch drijft”, zegt Kuipers. “De economie bouwt zich vanzelf om deze hubs heen.” Kijk bijvoorbeeld naar ESTEC (European Space Research and Technology Center) in Noordwijk, het technisch hart van de ESA (European Space Agency). Zij vestigen zich daar omdat het ontzettend goed bereikbaar is in één van de meest economisch welvarende landen. Het feit dat dit soort grote instituten zich in Nederland vestigen biedt óók kansen voor andere sectoren. “Wat je bij ESTEC ziet gebeuren is dat je er andere bedrijvigheid omheen krijgt.” Een economisch domino-effect.

 

Economische kansen zijn er zeker op het gebied van de ruimtevaart. De huidige opkomst van ruimtetoerisme is de eerste échte ontmoeting met de commercialisering van de ruimte. Dat verloop is logisch, zegt André Kuipers. “Kijk maar naar luchttransport. Eerst was dat experimenteel, vervolgens werd het vaak militair toegepast. Daarna volgde gebruik voor vrachtvervoer en uiteindelijk ging men passagiers vervoeren.” Deze ontwikkeling binnen de ruimtevaartsector biedt niet alleen kansen voor bedrijven die de ‘ruimte’ willen exploiteren, er zijn ook mogelijkheden op aarde zelf. Het nogal ambitieuze idee van een toekomstige Nederlandse ruimtevaartstad, zoals havensteden ook ontstonden bij de opkomst van de scheepvaart, ziet Kuipers wel zitten. “Je krijgt beginnende havensteden die dan weer het domino-effect in gang kunnen zetten.” Al zijn de mogelijkheden op het gebied van ruimtevaartexploitatie voor Nederland ietwat beperkt, alleen al door het kleine oppervlak van ons land, gepaard aan de dichtbevolktheid en de hoeveelheid ruimte die vereist is voor een lanceerstation. Schaalgrootte is van belang en daarom is het belangrijk dat Nederland samenwerkt in Europees verband.

 

Serieus ruimtevaarttoerisme waarin passagiers in een baan om de aarde worden gebracht, vindt al plaats, maar is kostbaar. Een stoel in een raket met een verblijf van een week in het ISS (International Space Station) kost 55 miljoen euro (de Volkskrant, 2022) en die markt is klein. “Pas wanneer de technologie het goedkoper maakt om mensen naar de ruimte te brengen, zal de markt groeien”, zegt Kuipers. André wijst op luchtvaartpionier Charles Lindbergh: “Hem werd ook gevraagd: “Zal vliegen iets voor iedereen zijn?” Waarop zijn antwoord; “Nee, dit zal altijd iets voor een kleine elite blijven.” Binnen enkele decennia vloog iedereen kriskras de oceaan over.” Het is een aangrijpend vooruitzicht dat André Kuipers schetst. Wellicht zal een van de innovatieve ideeën die voortkomt uit het NL MOONSHOTS ’24 programma de mensheid een stapje dichter naar een echte ruimtevaartstad brengen.

 

Less livestock, more space – An interview with andré Kuipers

On October 17, 2023, the editorial team of SERVICE Magazine conducted an interview with astronaut André Kuipers, the second Dutch astronaut after Wubbo Ockels. Kuipers endeavours to highlight global issues from the vantage point of space, aiming to initiate a shift towards a balanced coexistence with our planet. His latest initiative, NL MOONSHOTS ’24, challenges students from various educational levels to think ambitiously about our future. Exceptional ideas from this endeavour will be presented at the Association of Space Explorers’ annual congress in the Netherlands in October 2024. Over a hundred international astronauts aim to leverage their expertise to steer us and future generations towards greater harmony with nature. How can the real estate sector contribute to these efforts? Can André Kuipers teach us to navigate scarcity and opportunities in real estate using insights from space exploration?

 

Earlier this year, Kuipers gave a lecture at PROVADA, focusing on the use of satellite imagery in the real estate sector. This utilization of space technology, particularly satellite imagery, to guide real estate development is not a new concept. Kuipers advocates for more extensive utilization of advancements in space science, especially given the escalating climate challenges. “Satellite imagery reveals Netherlands’ subsidence due to land reclamation. This has resulted in increasing soil salinity, negatively impacting adjacent agricultural land. These are significant challenges,” Kuipers emphasized. Precise satellite data measuring subsidence and shifts down to the millimetre are invaluable for better real estate planning and allocation. Consider the Dutch province of Groningen, where years of gas and salt extraction have led to severe structural damage in built-up areas. This is a microcosm of the broader problem, Kuipers suggests: “We are doing a great job with our country, especially in the construction sector…”

 

The people of Groningen have increasingly voiced their concerns over the past decade, resulting in major protests and government interventions (Keukenkamp, 2022). However, with the recent fall of the Rutte-IV cabinet, the current elections have likely been a source of nervous anticipation for the residents. Will policies continue in the same direction or will a new plan emerge? “Housing development in our country is primarily a political narrative, especially regarding the choice of locations for new homes and the methodologies used. Will old neighbourhoods make way for high-rise? What about vacant office spaces? There are numerous decisions to be made. Therefore, the forthcoming period is crucial in establishing a national strategy addressing sustainability, climate issues, and importantly, the role of real estate planning,” Kuipers stressed. “In my ideal future, we eliminate the intensive exploitation of livestock, adopt vertical farming, and return land to nature.” This would be a fairly radical shift, especially for real estate, and somewhat unrealistic in the short term. “We would then have enough space for housing, albeit quite utopian”, Kuipers admitted.

 

Many Dutch citizens might fear that dismantling the livestock industry would be detrimental to the national economy. However, various sources estimate the gross value added by the agro-complex, including agriculture, at 6.4% (CBS, 2020). The trade and industry sectors generate significantly higher income, with international hubs like Schiphol Airport and the Port of Rotterdam playing a pivotal role (CBS, 2021). “These are the frontrunners driving the Dutch economy,” Kuipers asserted. “The economy naturally evolves around these hubs.” He pointed to ESTEC (European Space Research and Technology Center) in Noordwijk, the technical heart of the ESA (European Space Agency), citing its strategic location in one of the most economically prosperous nations as the reason for such institutions settling there. The establishment of such major institutes in the Netherlands also opens doors for other sectors. “What we see happening around ESTEC is the emergence of ancillary economic activities—a domino effect.”

 

There are indeed economic prospects in space exploration. The current rise of space tourism marks the genuine commercialization of space. This progression, according to André Kuipers, follows a historical pattern akin to aviation’s evolution. “Look at air travel—initially purely experimental, then it becomes military, after which it is utilized for cargo transportation, and finally for passenger travel.” This developmental trajectory within the space sector not only offers opportunities for companies venturing into space-related enterprises but also presents terrestrial possibilities. Kuipers envisions an ambitious concept: a prospective Dutch space city, akin to port cities that emerged with the rise of maritime trade. “You could have nascent space cities that trigger that same domino effect,” he suggested. Nevertheless, the scope for space exploitation in the Netherlands is somewhat limited due to its small land area, high population density, and the considerable space required for a launch site. Collaboration on a European scale becomes crucial in such endeavours.

 

Although serious space tourism, involving passengers orbiting the Earth, is happening, it remains costly. A seat on a rocket with a week-long stay at the ISS (International Space Station) costs 55 million euros (de Volkskrant, 2022), catering to a small market. “Only when technology makes it cheaper to transport people to space will the market expand,” Kuipers remarked. He drew a parallel to aviation pioneer Charles Lindbergh, who once claimed that flying would remain an endeavour for a select elite. “Within decades, everyone was crisscrossing the oceans by air.” It’s a profound outlook André Kuipers paints. Perhaps one of the innovative ideas stemming from the NL MOONSHOTS ’24 program will propel humanity closer to an actual space city.

 

Sources

CBS. (2020, 7 Mei). De landbouw in de Nederlandse economie. Centraal Bureau voor Statistiek. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2020/de-landbouw-in-de-nederlandse-economie?onepage=true#:~:text=De%20toegevoegde%20waarde%20van%20de,procent%20groter%20dan%20in%2020093).

CBS. (2021). Nederlandse verdiensten aan internationale handel. Centraal Bureau voor Statistiek. https://longreads.cbs.nl/nederland-handelsland-2021/nederlandse-verdiensten-aan-internationale-handel/#:~:text=De%20Nederlandse%20economie%20hield%20in,bruto%20binnenlands%20product%20(bbp).

Rensen, F. (2022, 5 april). Deze week eerste ‘volledig commerciële’ vlucht naar het internationaal ruimtestation. Kosten: 55 miljoen dollar. De Volkskrant. https://www.volkskrant.nl/wetenschap/deze-week-eerste-volledig-commerciele-vlucht-naar-het-internationaal-ruimtestation-kosten-55-miljoen-dollar~ba136741/

Keukenkamp, S. (2022, 19 Augustus). Groningers melden flinke bodemdaling door nieuwe zoutputten. ‘Er is geen huis zonder schade.’ Trouw. https://www.trouw.nl/binnenland/groningers-melden-flinke-bodemdaling-door-nieuwe-zoutputten-er-is-geen-huis-zonder-schade~b9d2b5d3/?referrer=https://www.google.com/

 

Mail the editors